หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด (WFME)

 เกณฑ์การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. 2562 (WFME)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Fellowship Training in Vascular Surgery

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม: (ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
       (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Vascular Surgery
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) วว. สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Vascular Surgery

Download Document

vascular.pdf
Count 2950 / Size 524 KB