หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์ (WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารศัลยศาสตร์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

(WFME ฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕)

ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์
           ภาษาอังกฤษ Residency Training in Pediatric Surgery


           ชื่อคุณวุฒิ
           ชื่อเต็ม
           ภาษาไทย    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์
           ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai Board of Pediatric Surgery

          ชื่อย่อ

          ภาษาไทย วว. (กุมารศัลยศาสตร์)
          ภาษาอังกฤษ  Dip. Thai Board of Pediatric Surgery

ดาวน์โหลดเอกสาร

Ped Trainning_2565.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 1186 ครั้ง / ขนาด 528 KB