หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารศัลยศาสตร์ (WFME)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารศัลยศาสตร์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ (WFME)

ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์
           ภาษาอังกฤษ Residency Training in Pediatric Surgery


           ชื่อคุณวุฒิ
           ชื่อเต็ม
           ภาษาไทย    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารศัลยศาสตร์
           ภาษาอังกฤษ Diploma of the Thai Board of Pediatric Surgery

          ชื่อย่อ

          ภาษาไทย วว. (กุมารศัลยศาสตร์)
          ภาษาอังกฤษ  Dip. Thai Board of Pediatric Surgery

Download Document

Ped Trainning (WFME).pdf
Count 417 / Size 2 MB