การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๖๓

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบที่ 2 แพทยสภามอบอำนาจให้ราชวิทยาลัยฯ และสถาบันฝึกอบรม
เปิดรับตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจึงมาลงทะเบียนได้ที่หน้า Website ราชวิทยาลัยฯ หรือ แพทยสภา
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (Click)

 

 

 

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 26-4-2021 28-30_04_2021 23-28_5_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.