การอบรมและสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)

วันที่อบรม คือ วันเสาร์ที่ 23 - วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์
(หมดเขตรับสมัครอมรม 5 ต.ค. 2564)

วันที่สอบ คือ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.
(หมดเขตรับสมัครสอบ 25 ธ.ค. 2564)


ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
      1. ผ่านการอบรม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2564
          2. เคยสอบ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ในปี 2564 ที่ผ่านมา และยังสอบไม่ผ่าน

จดหมายเชิญอบรมและสอบ

ตารางอบรม Basic Science

เริ่มต้นการลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครอบรม หรือ สมัครสอบ Basic Science
(เมื่อแนบเอกสารใบโอนเงินในระบบแล้ว)  สามารถ Download
หนังสือศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่มที่ 55, 57 และ 58  ในระบบอ่านได้

 

RCST Hot Update

BS2564-2565 4-6-12-64 2-12-2021 3-12-64 17-19_11-2021 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 20-11-64 10-12_12_2021 13-14_12_2564 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.