การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

 

1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2565 รอบที่ 2 ( เริ่มลงทะเบียนได้วันมที่ 5-20 พฤษภาคม 2565 )

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 (Click)

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

4. ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Click)

5. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ปี 2565 รอบ 2 (Click)

 

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สามารถเข้าดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ (Click)

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 1,400 บาท (แนบสลิปใบโอนเงิน)

 

หมายเหตุ ส่งใบสมัครและสำเนาเอกสารประกอบจำนวน 2 ชุด

         แล้วส่งมาตามที่อยู่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 18-8-2022 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.