การสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗ รอบที่ ๑

 

1. กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2567 รอบที่ 1 ของแพทยสภา (Click)

  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
  เพื่อประกอบการสมัคร 
สามารถเข้าได้ที่หน้าเว็บ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 (Click)

3. ตัวอย่างเอกสารแนบ (Click)

4. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ปี 2567 รอบ 1 (Click)

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบมาทางลิ้งค์ https://forms.gle/aAsGuNFRETtdrTwf8

 *** ไม่ต้องนำส่งทางไปรษณีย์ ***

 

สำหรับผู้ที่สมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา สามารถเข้าดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ (Click)

 

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2567

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-0-03332-4"

โอนเงินค่าสมัคร 1,400 บาท

 

 

 

RCST Hot Update

31-7-67 (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 28-23_8_2024 25-29_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 2-4_12_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.