Event calendar

Date Event
1 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

7 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

7 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

Location :: รวศท.

8 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

12 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.30 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

20 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

20 ตุลาคม 2564 ประชุมกรรมการ ICS เวลา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

23-25 ตุลาคม 2564 อบรม Basic Science

Location :: รวศท.

28 ตุลาคม 2564 ประชุมวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 10.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

28 ตุลาคม 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

Event calendar

Thai Journal of Surgery CME facebook BS2564-2565 4-6-12-64 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 24-7-2021 20-11-64 2-12-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.