Event calendar

Date Event
18 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น. (Tele)

Location :: รวศท.

25 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 10.00 น. (Tele)

Location :: รวศท.

25 กันยายน 2562 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น. (Tele)

Location :: รวศท.

26 กันยายน 2562 กรรมการจัดประชุม OC 13.00 น.

Location :: รวศท.

3 ตุลาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

Location :: รวศท.

4 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 10.00 - 12.00 น.-

Location :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ 10.00 - 12.00 น.

Location :: รวศท.

16 พฤษภาคม 2563 การอบรม Good Surgical Practice ปี 2563

Location :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 พฤษภาคม 2563 การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566

Location :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Found 9 items

Event calendar

CME facebook 14-3-62 basicscience GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 21-23 11 2019 7-9 12 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.