Event calendar

Date Event
2 เมษายน 2563 กรรมการจัดประชุม OC 10.00

Location :: รวศท.

2 เมษายน 2563 กรรมการบริหาร (13.00) (Tele)

Location :: รวศท.

7 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

Location :: รวศท.

8 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น. (Tele)

Location :: รวศท.

22 เมษายน 2563 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น.

Location :: รวศท.

24 เมษายน 2563 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

Location :: รวศท.

29 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.
16 พฤษภาคม 2563 การอบรม Good Surgical Practice ปี 2563

Location :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 พฤษภาคม 2563 การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563

Location :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 พฤษภาคม 2563 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

Location :: รวศท.

Event calendar

CME facebook 14-3-62 basicscience SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 3-5 3 2020 27-29_4_2020 25-26_4-2020 23-5-2020 3-7-2020 03072020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.