Event calendar

Date Event
2 ธันวาคม 2565 ประชุมพิจารณาข้อสอบ อุบัติเหตุ เวลา 14.00 (Zoom)

Location :: รวศท.

6 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุน WDBP และ RACS 10.00-11.00 น.

Location :: รวศท.

9 ธันวาคม 2565 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

9 ธันวาคม 2565 พิจารณาข้อสอบ อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น.

Location :: รวศท.

15 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 10.00 น.

Location :: รวศท.

20 ธันวาคม 2565 ประชุม ATLS เวลา 13.30 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

8 มกราคม 2566 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น. ครั้งที่ 2 (Zoom)
18 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

Location :: รวศท.

20 มกราคม 2566 ประชุม อฝส ศัลยฯลำไส้ใหญ่ เวลา 9.00-12.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

20-22 มกราคม 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.

Location :: รวศท.

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 2-12-65 10-12-65 22-12-2022 ASOT_2022 9-10_1_2566 9-10_01_2023 15-1-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.