Event calendar

Date Event
27 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ และแนวทางการเขียน มคว. ๒ มคว. ๓ ของสถาบันฝึกอบรม"

Location :: อาคารเฉลิมพระบารมีฯ

27 มีนาคม 2566 ประชุมกรรมการสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น เวลา 10.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

29 มีนาคม 2566 พิจารณาข้อร้องเรียน เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 2

Location :: รวศท.

30 มีนาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

Location :: รวศท.

30 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

31 มีนาคม 2566 ทดสอบระบบ อบรม Basic Science 16.00 น.
31 มีนาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.30 น. (Zoom) ห้องประชุม 1

Location :: รวศท.

31 มีนาคม 2566 ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศัลยฯอุบัติเหตุ เวลา 9.00-11.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

1 เมษายน 2566 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น. ครั้งที่ 3 (Zoom)

Location :: รวศท.

3 เมษายน 2566 ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศัลยฯอุบัติเหตุ เวลา 9.00-11.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 26-28-4-66 30-4-66 8-10_5_2023 13-19_5_2023 25-26_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.