Event calendar

Date Event
13-14 พฤษภาคม 2566 อบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566

Location :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15-19 พฤษภาคม 2566 อบรม ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ประจำปี 2566

Location :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27-30 กรกฎาคม 2566 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 48

Location :: ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 2-12-65 10-12-65 22-12-2022 ASOT_2022 9-10_1_2566 9-10_01_2023 15-1-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.