ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1 เมษายน 2566 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น. ครั้งที่ 3 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

11 เมษายน 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

20 เมษายน 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

21-23 เมษายน 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
2 พฤษภาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

6 พฤษภาคม 2566 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) เวลา 9.00 - 12.00 น.
13-14 พฤษภาคม 2566 อบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15-19 พฤษภาคม 2566 อบรม ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ประจำปี 2566

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 พฤษภาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

18-19 พฤษภาคม 2566 พิจารณาข้อสอบลำไส้ใหญ่ ( ห้องประชุม 2 ) เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • ค้นพบ 34 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 18-2-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 9-10_2_2023 18-19 3 2023 26-28_4_2023 13-19_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.