Event calendar

Date Event
29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมเขียนแผนงานฝึกอประชุมเขียนแผนงานฝึกอบรม (มคว.2) อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ" เวลา 13.00 - 15.00 น. (Zoom)บรม (มคว.2) อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ" เวลา 09.00 - 11.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

2 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย เวลา 13.00 น. (Zoom)
7 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 - 12.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

7 ธันวาคม 2566 ประชุม อศอ. เวลา 10.00-12.00 น. (Zoom) ห้องประชุม 1

Location :: รวศท.

7 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ 12.00 - 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

7 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

8 ธันวาคม 2566 ประชุม อฝส. เวลา 09.00 -16.00 น.
13 ธันวาคม 2566 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ เวลา 13.00-16.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

14 ธันวาคม 2566 ประชุมกรรมการ อฝส. สาขากุมารศัลยศาสตร์ เวลา 10.00-14.00 น. (Zoom)
16 ธันวาคม 2566 Interhos สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป เวลา 8.30 - 12.00 น. (Zoom)

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 15-12-2023 31-12-66 1-3-2024 13-19_5_67 15-1-2023 4-2-2024 13-17_3_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.