วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21-22 พฤษภาคม 2565 อบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23-27 พฤษภาคม 2565 อบรม ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ประจำปี 2565

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

26 พฤษภาคม 2565 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

26 พฤษภาคม 2565 ประชุมข้อสอบหลอดเลือด เวลา 9.00-14.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการก่อนปริญญา เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

(หลวงพ่อหมอ) BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 15-17_5_2022 26-27_5_2022 27-5-65 4-6-2022 7-6-65 27-28_6_2565 18-22_7_2565 18-8-2022 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.