วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1-9 มิถุนายน 2563 สอบปากเปล่า สาขาศัลยศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

10 มิถุนายน 2563 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

10 มิถุนายน 2563 ประชุมกับแพทยสภา เวลา 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

12 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

12 มิถุนายน 2563 ประชุมบริษัทยา เวลา 11.00 น. (Zoom)
13 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

17 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.