วันที่ หัวข้อกิจกรรม
25 เมษายน 2561 วิชาการ 13.00

สถานที่ :: ร.ศัลยแพทย์

1 พฤษภาคม 2561 ดูสถานที่ แอมบาสซาเดอร์
2 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2561 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.
19-20 พฤษภาคม 2561 อบรม Good Surgical Practice สำหรับแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21-25 พฤษภาคม 2561 อบรมวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 25-27.4.61 26-27 4 2018 23-25_5_2018 25-26 7 2018 15-16_12_2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.