วันที่ หัวข้อกิจกรรม
18 ตุลาคม 2564 คัดเลือกผลงาน ATLS เวลา 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 ตุลาคม 2564 ประชุมกรรมการประเมินศูนย์อุบัติเหตุ เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 ตุลาคม 2564 ประชุมกรรมการ ICS เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21-22 ตุลาคม 2564 ออกข้อสอบ อฝส. ศัลย เวลา 09.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

23-25 ตุลาคม 2564 อบรม Basic Science

สถานที่ :: รวศท.

27 ตุลาคม 2564 เชิญบริษัทยาประชุมเรื่องการออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 เวลา 11.00 - 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

28 ตุลาคม 2564 ประชุมวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

BS2564-2565 4-6-12-64 2-12-2021 3-12-64 17-19_11-2021 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 20-11-64 10-12_12_2021 13-14_12_2564 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.