วันที่ หัวข้อกิจกรรม
5-7 กรกฎาคม 2563 การจัดอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563

สถานที่ :: ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ ICS เวลา 11.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรม Basic Science (Zoom) เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 กรกฎาคม 2563 ประชุมอนุกรรมการวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ (Zoom) เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

14 กรกฎาคม 2563 ประชุมบริษัทยา เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 กรกฎาคม 2563 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

24 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 เวลา 13.00 (zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

14-1-64 CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 30-7-63 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.