Date Events
25 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสัมภาษณ์ทุน Dunlop-Boonpong เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

Location :: รวศท.

25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น.

Location :: รวศท.

26 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาข้อสอบ (อฝส.) ศัลย์

Location :: รวศท

26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมพิจารณาข้อสอบ​ BS.​

Location :: รวศท.

3 มีนาคม 2564 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ 9.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

4 มีนาคม 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

Location :: รวศท.

4 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

View more

Choose interesting news

Thai Journal of Surgery CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 6-3-64 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.