Event calendar

Date Event
12 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียน หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ห้องประชุม 2)

Location :: รวศท.

12-14 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า ศัลยศาสตร์ ห้องสยามฯ

Location :: ห้องสยามฯ

15 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

Location :: รวศท.

19-20 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียนและปากเปล่า ศัลย์ลำไส้ฯ ห้องประชุม 1 - 4 (ใช้ทุกห้อง)

Location :: รวศท.

27-30 กรกฎาคม 2566 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 48

Location :: ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 26-28-4-66 30-4-66 8-10_5_2023 13-19_5_2023 25-26_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.